Zásady práce s Vašimi osobnými údajmi

Sme spoločnosť Istropolitana Advertising, s. r. o., IČO 31 321 330, so sídlom Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 2596/B.

Pri poskytovaní našich služieb, prevádzkovaní našej webovej stránky https://www.istropolitana.sk/ a našich profiloch na sociálnych sieťach, dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Tieto zásady vysvetľujú, akým spôsobom osobné údaje spracúvame.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania našich služieb

Osobné údaje v prvom rade spracúvame za účelom poskytovania našich služieb. Ide predovšetkým o audiovizuálnu produkciu a ďalšie služby v oblasti reklamy a marketingu. Spracúvanými osobnými údajmi sú predovšetkým základné identifikačné a kontaktné údaje klientov a osobné údaje obsiahnuté vo výsledkoch našej práce. Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť Vami požadované služby. V prípade ak nemáme osobné údaje priamo od Vás, tak sme ich pravdepodobne získali od našich zmluvných partnerov (klientov alebo dodávateľov).

Z akého dôvodu?

Osobné údaje spracúvame na základe dopytov o naše služby v rámci predzmluvných vzťahov a následne v rámci plnenia uzatvorenej zmluvy na poskytnutie našich služieb.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy alebo na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – náš oprávnený záujem riadne dodať objednané služby v prípade, ak dotknutá osoba nie je zároveň zmluvnou stranou.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Osobné údaje budeme spracúvať počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov a po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi, vždy však minimálne po dobu skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch.

B. Plnenie zákonných účtovných a daňových povinností

Osobné údaje ďalej spracúvame za účelom plnenia našich zákonných a účtovných a daňových povinností. Ide najmä o základné identifikačné údaje resp. údaje vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše zákonné povinnosti.

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi – plnenie zákonných povinností.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Osobné údaje budeme spracúvať počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi.

C. Vedenie portfólia, naša prezentácia na súťažiach a iných akciách, zverejňovanie referencií

Osobné údaje ďalej spracúvame za účelom vedenia nášho portfólia a našej prezentácie na súťažiach a iných akciách. Spracúvanými osobnými údajmi sú predovšetkým osobné údaje obsiahnuté vo výsledkoch našej práce a súvisiace s výsledkami našej práce.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje spracúvame, aby sme mohli prezentovať výsledky našej činnosti.

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – poskytnutý súhlas.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Osobné údaje budeme spracúvať maximálne po dobu udeleného súhlasu.

D. Newsletter (komerčná komunikácia)

Osobné údaje ďalej spracúvame za účelom našej marketingovej komunikácie voči našim klientom resp. potenciálnym klientom, vo forme zasielania newsletters. Spracúvaným údajom je v danom prípade e-mailová adresa.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje spracúvame za účelom našej marketingovej komunikácie a zasielania ponúk našich služieb.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – náš oprávnený záujem uskutočňovať priamy marketing voči našim klientom alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – poskytnutý súhlas dotknutej osoby.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

V prípade spracúvania na základe súhlasu budú osobné údaje spracúvané maximálne po dobu udeleného súhlasu. V prípade spracúvania na základe nášho oprávneného záujmu budú osobné údaje spracúvané maximálne po dobu 3 rokov od posledného poskytnutia našich služieb. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu resp. na to určeného tlačidla uvedeného na konci e-mailu.

E. Prevádzkovanie našej webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach

Osobné údaje ďalej spracúvame za účelom prevádzkovania našej webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach. Ide najmä o súbory cookies a údaje z profilov na sociálnych sieťach, ktorých správu a analýzu vykonávame. Bližšie informácie k tomuto spracúvaniu možno nájsť v samostatných sekciách nižšie.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje spracúvame z dôvodu prevádzkovania našej webovej stránky a profilov na našich sociálnych sieťach, z dôvodu zlepšenia ich funkčnosti a súvisiacich činností.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – náš oprávnený záujem prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť našej webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach; alebo čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – poskytnutý súhlas dotknutej osoby.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Bližšie informácie k tomuto spracúvaniu možno nájsť v samostatných sekciách nižšie.

F. Zabezpečenie našich prípadných právnych nárokov

Osobné údaje taktiež môžeme spracúvať za účelom zabezpečenia našich prípadných právnych nárokov. Ide o údaje nevyhnutné na uplatnenie nárokov a ich vymáhanie, t.j. údaje týkajúce sa prípadného sporu.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje spracúvame ak je to potrebné z dôvodu uplatnenia a vymáhania našich práv.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – náš oprávnený záujem zabezpečiť a vymáhať naše prípadné právne nároky.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Osobné údaje budeme spracúvať do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov, vždy však minimálne po dobu skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch.

II. V akej pozícii spracúvame Vaše osobné údaje?

V prípade ak osobné údaje spracúvame v našom mene, sme v pozícii prevádzkovateľa. V rámci poskytovania našich služieb pre našich klientov sa však môžeme dostať k osobným údajom, ktoré následne spracúvame v mene klienta (na základe zmluvného vzťahu, ktorý s ním máme) a vtedy sme pri spracúvaní osobných údajov v pozícii sprostredkovateľa a spoliehame sa na právny základ spracúvania určený klientom. Môže ísť napríklad o manažment profilov klienta na sociálnych sieťach.

III. Kto sa k údajom dostane?

Osobné údaje sprístupňujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov a orgánom verejnej moci:

Naši klienti a dodávatelia (napr. produkčné spoločnosti);

Poskytovatelia IT služieb;

Prevádzkovatelia sociálnych sietí;

Poskytovatelia účtovných, daňových a právnych služieb;

Poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb;

Súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori;

Daňový úrad;

Iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

Výstupy našich služieb zvyknú byť taktiež zverejňované prostredníctvom internetu, televízie, či rádia (napr. audiovizuálne diela). Osobné údaje zachytené v týchto výstupoch budú v danom prípade prístupné verejnosti.

IV. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. V prípade ak by malo dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín, tak samozrejme zabezpečíme adekvátny level ochrany Vašich osobných údajov. K prenosu osobných údajov môže dôjsť v rámci prevádzkovania našich profilov na sociálnych sieťach. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom možno nájsť v sekcii sociálne siete.

V. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä GDPR. Využívame najmodernejšie technológie pre účely bezpečného uchovávania a prenosu dát a pravidelne venujeme pozornosť odborným znalostiam nášho personálu.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@istropolitana.sk alebo zavolajte na tel. č. 02/582 441 55.

VI. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webovej stránky a umožňujú základné funkčnosti stránky. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webovú stránku. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránka funguje, napríklad tak, že umožňuje používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktorý najlepšie zodpovedá Vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Ak s používaním cookies súhlasíte, kliknite na Prijať všetko. Ak s používaním cookies (s výnimkou nevyhnutných cookies) nesúhlasíte, kliknite na Odmietnuť všetko. Kliknutím na Spravovať možnosti si tiež môžete vybrať, aký druh súborov cookie chcete povoliť. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie iba niektorých. V prípade odmietnutia nevyhnutných cookies však naša webová stránka a služby nemusia riadne fungovať.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

VII. Sociálne siete

Na sociálnych sieťach prevádzkujeme profily pod názvom Istropolitana Ogilvy. V danom prípade máme iba obmedzené oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných údajov a je potrebné sa oboznámiť s podmienkami ochrany osobných údajov konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej siete.

Facebook a Instagram

Osobné údaje pre sociálne siete Facebook a Instagram spracúva spoločnosť Meta Platforms, Inc. resp. Meta Platforms Ireland Ltd. Podmienky spracúvania osobných údajov možno nájsť na https://www.facebook.com/privacy/policy .

V rámci našich profilov na týchto sociálnych sieťach môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov na rôzne účely, pričom s ohľadom na účel spracúvania sa môžeme nachádzať v rôznom postavení vo vzťahu k prevádzkovateľovi týchto sociálnych sietí:

Správa nášho profilu – v danom prípade sme v postavení prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení sprostredkovateľa. V rámci tohto účelu môžu byť z našej strany využívané služby poskytované prevádzkovateľom sociálnej siete ako napr. „data file custom audiences“ slúžiaca na správu publika pri realizovaní reklamných kampaní alebo „measurement and analytics“ slúžiaca na meranie výkonnosti a dosahu reklamných kampaní. K tomuto spracúvaniu dôjde v prípade Vašej interakcie s našim profilom resp. s našimi kampaňami. Na spracúvanie osobných údajov sa uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

Štatistické údaje - za účelom analyzovania prevádzky našich profilov na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky) nám prevádzkovateľ sociálnej siete poskytuje štatistické údaje v anonymizovanej forme. V danom prípade sme s ohľadom na spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov za týmto účelom možno nájsť tu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Na našej webstránke je uvedená ikona Facebook, ako aj Instagram. Ak kliknete na tieto ikony, pričom ste súčasne prihlásený/á na svojom účte na Facebooku alebo Instagrame, môže prevádzkovateľ sociálnej siete vašu návštevu priradiť k Vášmu používateľskému účtu. Prevádzkovateľ sociálnej siete ukladá získané údaje o Vás a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojov. Po skončení používania sociálnych sietí vám odporúčame vždy sa odhlásiť. Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sociálnych sietí a Vašich právach je potrebné sa oboznámiť s ich podmienkami spracúvania (uvedené vyššie).

YouTube

Svoj profil máme aj na stránke YouTube. Prevádzkovateľom YouTube je spoločnosť Google LLC resp. Google Ireland Ltd. Návštevou nášho profilu môže prevádzkovateľ sociálnej siete ukladať získané údaje o Vás a používať ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojov. Ak máte používateľský profil na YouTube a neželáte si priradenie k svojmu profilu, musíte sa pred aktivovaním tlačidla YouTube odhlásiť. Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete a Vašich právach je potrebné sa oboznámiť s jeho podmienkami spracúvania na https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn

Svoj profil máme aj na sociálnej sieti LinkedIn. Na našej webstránke je taktiež uvedená ikona LinkedIn. Prevádzkovateľom tejto sociálnej siete je spoločnosť LinkedIn Corporation (USA). Kliknutím ikony môže prevádzkovateľ sociálnej siete ukladať získané údaje o vás a používať ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojov. Pre bližšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete a vašich právach je potrebné sa oboznámiť s jeho podmienkami spracúvania na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

VIII. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu; výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie) a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku (Vaše údaje nebudeme ďalej spracúvať pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami; ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať). Ak je spracúvanie založené na súhlase, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov SR, alebo sa obrátiť na súd.

V prípade ak si želáte uplatniť Vaše práva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Tieto zásady sú účinné od 31.7.2023. Vyhradzujeme si možnosť kedykoľvek tieto zásady spracúvania osobných údajov upraviť podľa potreby v zmysle aktuálnej legislatívy a skutkového stavu. Aktuálne zásady spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na našej webovej stránke.

We believe that combination of science and passion in creative process brings results in the form of effective communication, leading to increased brand attractiveness and consequently higher sales.
So, we build creativity solely on the grounds of insights coming from science. Only true, scientifically proven insights, can build firm bases for excellent creativity, which the target group can easily identify with.

ClientsClients

meet us

Bajkalská 19/B
Bratislava
Slovakia